Skip to content Skip to footer

Kustumbernan di nasementu di yu

EE mama na estado mester a tene kuenta ku diferente regla:

  • E no por wak algu repugnante òf apnormal, si no su yu lo nanse ku un limitashon físiko
  • Tabata konsehá e muhé na estado no laga hende saka su potrèt, komo ku sakamentu di potrèt lo por debilitá spiritu di e yu den su barika. 
  • Tabata konsehá e mama pa kome fruta, manera mango, kashupete, frutanan ku ta limpia sanger pa e yuchi nanse ku kolo limpi i fini. Na otro banda mester a evitá bebe awa di tamarein komo ku esei lo por daña kabei di e yuchi o sea e por nanse ku kabei krinki.  
  • Si e muhé na estado haña un inmenso gana di kome algu (gana di kos), mester kumpli ku su deseo. Esaki pa e no mester pèrdè e yu òf e yu nanse ku e mancha di lokual e tabata deseá 
  • Generalmente e muhénan tabata duna lus na kas di famia, ku yudansa di un muhé di edat avansá ku yama frumu ora e partera profeshonal no por yega na ora. Diferente di e muhénan ei tabata masha respetá i konosí komo kurioso o kuradó. 
  • Despues di parto e mama tabata keda drumi, ku lomba fahá tres dia den kama pa rekobrá forsa. E mester bisti mea diki di katuna i hinka katuna den su orea pa e no kue bientu. E kamber tabata ta keda hermétikamente sera i e frumu tabata kuida tantu yu komo mama. Despues di 9 dia despues di parto tabata sali for di kas promé biaha ora solo tabata basta haltu.  
  • Durante e promé dianan despues di parto famianan tabata dera poko salu den un huki pariba den e kamber kaminda e mama tabata drumi ku su yuchi. Pa evitá ku zumbi por a drenta kas i hasi e yuchi malu.  Mas den pasado, famianan tabata bini huntu pa kompaña e mama e promé nuebe dianan tur anochi pa evitá ku Zè lo por drenta kas.  E yu ku a kaba di nanse mester a wòrdu protehá pa Èszè, un bestia vampiro ku tabata gusta sanger di beibi. Na Sürnam nan konosé Èszè, komo Azéman òf Azé, di orígen di Afrika. Famianan tabata keda vigilá e beibi pa protehá kontra di Èszè. Despues di ocho dia, e yu ta keda vulnerabel ainda. Èszè ta un para pretu  ku ta kita su kueru i bira invisibel e por chupa saka tur sanger for di beibi resien. E úniko manera pa para Ezè I kibra su forsa di spiritu di basha salu riba dje.
  • Pa sigurá un bida largu plùs pa e yu no lubidá di unda el a nanse/ bini, nan tabata dera su lombrishi ku e plasenta den kura.
  • Den kaso ku e yu nanse ku e flishi over di su kabes, nan ta bisa ku e yu ta: parí na saku òf a nanse na saku.E yu aki ta bin un hende ku hende no por hasi di nada di brua. Ademas e ta bira un hende ku por mira spiritu. Pa e no sigui tras di e spiritu i dualu, komo medida di prekoushon e partera tabata laga tre un warapa di e flishi pa duna e yuchi bebe pa despues ku e nanse, e spiritu no por hasi e yuchi nada. Tambe nan tabata kue e flishi i kose den un saku chikitu di paña huntu ku un leshi di konofló, i mara esei na un hilu pa e mucha keda bisti años na su garganta komo protekshon kontra kualke mal influensia. Tabata yama e saku kontra. 
  • Tin chèns ku e beibi por haña Oyada ( e wowo maligno). Mester a protehá e beibi ku blous den su kabes, lomba i bou planta di pia. Paso un hende por tin bista skèrpi sin e mes sa riba e yu i por duna e mucha oyada. E yuchi ta bira straño, su kurpa ta slap i blek. E por haña kentura i asta skuma skupi òf baba na boka, lokual ta señal di oyada. Riba konseho di kualke machi ta buska kakabú òf mèst seku di baka ku tabata sende ku algun blachi bèrdè di yerba di mondi ku tabata saka huma ku un holó penetrante. Nan tabata pasa e yuchi algun biaha den e huma pa kita oyada.

Meskos ku mucha ohochi. Esun ku nanse despues di nan tambe. Esaki yama desu. E palabra desu ta bini di e palabra franses au-dessous, ku ta nifiká esun despues. Banda di mira spiritu Desu por kue barika tambe. Esaki ta ora bo hasi un kos ku e no gusta. Nan ta keda wak bo di tal manera ku bo ta haña un doló di barika inmenso. Bo por asta muri. Ta ora e mucha ku a kue bo barika pasa su man riba bo barika e doló ta pasa. Pa bo kita e muchanan aki su poder di kue barika, bo mester pela nan kabei limpi limpi. Si bo tambe ke mira spiritu bo tin ku pasa na man robes di e ohochi òf Desu ora esaki ta mira spiritu.